תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קובע כי מכוני הבקרה ישולבו כחוליה חדשה בהליכי רישוי הבנייה, במטרה לטייב את איכותם של הליכים אלה ולייעל אותם.
הליכים אלו כוללים בחינה של תכניות, ביקורים באתר הבנייה ובקרה מדגמית ותהליכית של תחומים רבים הנוגעים לבטיחות ויציבות המבנה ולשלום הציבור.
בתאריך 6/07/2021 נכנס לתוקף החוק המחייב קבלת המלצתם של מכוני הבקרה, על מתן היתר בנייה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר בנייה, כתנאי הכרחי במסגרת הליך רישוי הבניה.
על מנת להבטיח את איכות הבקרה, מכון הבקרה מעסיק בקרי בנייה מומחים בתחום היציבות ובקרי בנייה מורשים בתחום פיקוד העורף ובטיחות האש, שהוכשרו על ידי הגורמים המאשרים.
בכפוף להתנהלות נכונה של ועדות מקומיות, יחסוך מכם מכון הבקרה את כל האישורים בתחומי התכן, הנדרשים כיום להיתר בניה או לתעודת גמר.

בקרת תכן

בקרי המכון יבדקו את מסמכי התכן ויוודאו את התאמתם לתקנות החוק השונות ולתקנים המחייבים.

הבקרים יבצעו בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית תוך ניהול סיכונים, ובכך יכולים להימנע כשלים ואף ליקויים.

כמו כן, במכון הבקרה ייבדקו ויאושרו התוכניות בתחום פיקוד העורף ורשות הכבאות על ידי בקרים מורשים מטעמם.

בעבודה עם מכון בקרה, אין צורך לאשר תוכניות אלו באופן נפרד אצל אותם גורמים.

לאחר 15 ימים מקליטת הבקשה במכון הבקרה, מנהל בקרת התכן ישלח דוח ביניים ובו מרוכזות כל ההערות לנספחי התכן.

לאחר תיקון ההערות ע"י היועצים, מכון הבקרה ישלח חוות דעת מסכמת לבקרת תכן בה הוא ממליץ לועדה כי תוצאות בקרת התכן נמצאו תקינות.